راهنمای تلفن های ساختمان مرکزی

تلفن گویای 43958000


 

قسمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

دفتر  مدیرعامل

خانم صوفی

 

88921892-94
داخلی 4170
 قائم مقام مدیرعامل  آقای شاهد  308

دبیر خانه

خانم علی مددی

401

کارشناس مالی - مسئول سهام

آقای یوسفی

305

کارشناس حقوقی

خانم علیزاده

407

مدیر اداری

خانم خوشنود

306 

کارمند مالی 

خانم میرمحمدی

304

مسئول IT

آقای تاجیک

800-801
 کارمند مالی  آقای اجدادی
115
 کارمند شعبه
خانم رئیس زاده
 121
مدیر شعبه
آقای محمودآبادی 550 - 554
 نگهبانی و اطلاعات آقای برق پیما  111 
کارمند شعبه  آقای محمدزاده  117
کارمند اداری  آقای سعادت   409