مدیران


 مدیرعامل

 


 

آقای حمید یامینی پور

 

 

رزومه